ZHPCleaner 2022.6.27.44

ZHPCleaner 2022.6.27.44

Nicolas Coolman – 2,7MB – Shareware
ZHPCleaner is a software designed to combat the pirates of browsers (Hijackers). Its main objective is to restore Proxy settings and remove browsers referrals. It aims to remove the advertising programs that display popups, potentially unwanted software, some toolbars grafted to the browser, some unnecessary legitimate programs. It software does not require no installation procedure, it therefore allows its transport on removable devices. Difficult to make simpler, three buttons, "Scanner", "Clean" and 'Report'. A module enables to choose the lines you want to keep. Using powerful algorithms, the scanning and cleaning will run in just a few minutes. It generates a report of change on the Windows desktop and in a folder of the user.

Tổng quan

ZHPCleaner là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nicolas Coolman.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZHPCleaner là 2022.6.27.44, phát hành vào ngày 27/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/07/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 2022.1.27.9, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ZHPCleaner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

ZHPCleaner Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZHPCleaner!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ZHPCleaner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nicolas Coolman
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản